آموزش رنگرزی «قرمز رناسی»

در این ویدیو استاد سیاحی و خانم ویکتوریا افشار در مورد رناس، تاریخچه استفاده از آن و خاستگاه آن صحبت می‌کنند. همچنین شیوه استفاده از آن جهت رنگ کردن خامه توسط استاد سیاحی آموزش داده می‌شود.

این یکی رفت و آن دگر آمد

قصه رنگ را ز سر باید

به خدا و به حضرت عباس

قرمزی نیست بهتر از روناس